Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bel Business Centre
Algemene voorwaarden Terello

Algemene voorwaarden Bel Business Centre

De Algemene Voorwaarden van Bel Business Centre gelden op alle toestellen/accessoires en abonnementen die worden afgenomen via Bouwmaat Mobiel

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Bel Business Centre gevestigd te Nunspeet en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.
 2. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 4. Diensten: alle door opdrachtnemer verrichte diensten en  geleverde producten zoals onder meer maar niet beperkt tot (mobiele) telefonie, cloud dienstverlening, ICT, online werkplekken, abonnementen, (inbouwen van) rit-registratiesystemen, camera- en audiosystemen, (telefoon)toestellen en overige telecomoplossingen in de ruimste zin van het woord,

die worden uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

1.Tenzij anders aangegeven zijn alle door opdrachtnemer gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 31 dagen geldig. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan opdrachtnemer is bevestigd.

2.Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

4.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van opdrachtgever van de door opdrachtnemer (elektronisch) verzonden offerte.

5.Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.

4. Verwerking persoonsgegevens

1.Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens zal verwerken waar opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) opdrachtnemer en opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door opdrachtnemer uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.

2.Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.

3.Opdrachtnemer staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

4.Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van opdrachtnemer.

5.Indien opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van opdrachtnemer dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal opdrachtnemer daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor worden afzonderlijk aan opdrachtgever gefactureerd.

5. Uitvoering van de dienst

1.Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2.Bij (mobiele) telecommunicatie en ICT vindt transport van gegevens plaats door de ether. Opdrachtgever is er mee bekend en accepteert dat de kwaliteit van de dienst niet te allen tijde kan worden gegarandeerd en dat storingen of beperkingen van de dienst kunnen voorkomen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de dienstverlening zo ongestoord als mogelijk te laten verlopen. Zij is daarbij afhankelijk van andere aanbieders van telecommunicatiediensten.

3.Opdrachtnemer biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Serice Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt dit artikel.

4.In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om -in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

5.Opdrachtnemer heeft het recht om de diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling. Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

6.Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7.Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden met opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn,
tenzij dit uitdrukkelijk wel is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert nimmer een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een (nieuwe) redelijke termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst zonder schadevergoeding.

8.Tenzij de overeenkomst anders bepaalt, is opdrachtnemer niet gehouden reservekopieën (back-up) te maken van door Opdrachtgever op Diensten van Opdrachtnemer opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-up kunnen na beëindiging van de overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

6. Fair-use-policy

1.Indien bij een offerte of overeenkomst is aangegeven dat daarop een Fair-Use-Policy van toepassing is, geldt voor de betreffende dienst/aanvullende dienst geen vaste limiet aan de te gebruiken hoeveelheid telecommunicatieverkeer, maar geldt dat dit gebruik redelijk dient te zijn. Als ‘niet-redelijk’ wordt in een dergelijk geval in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt (steeds rekening houden met de aard van de offerte of overeenkomst):

a.Bij aanbiedingsvormen gericht op het gebruik in combinatie met een mobiele telefoon: gebruik anders dan met een mobiele telefoon, zoals met een computer of router.

b.Gebruik met meer dan één randapparaat tegelijk (router).

c.Langdurig openstaan van verbindingen (babyfoon, gebruik als router), continue of vrijwel continue gebruik.

d.Gebruik voor commerciële doeleinden zoals doorverkoop van de dienst, dan wel het draaien van een mail-, web-, game-, chat-, file- of andere serverdienst op het betreffende randapparaat.

e.Gebruik voor andere dan persoonlijke en privé doeleinden, dan wel, bij aanbiedingsvormen die zijn gericht op zakelijk gebruik, gebruik voor ander dan regulier zakelijk gebruik.

f.Indien dit bij een aanbiedingsvorm is vermeld: gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van gemiddeld gebruik van andere, vergelijkbare gebruikers.

g.Gebruik dat anderszins in strijd is met het bepaalde in dit artikel.

2.Indien opdrachtnemer constateert dat sprake is van een niet-redelijk gebruik van een dienst/aanvullende dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de dienst/aanvullende dienst al dan niet tijdelijk op te schorten. In een dergelijk geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade en kosten die opdrachtnemer daardoor maakt.

7. Adres- en naamswijziging

1.Opdrachtgever dient Bel Business Centre tien (10) werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk te informeren over deze adreswijziging. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging.

2.Indien opdrachtgever een rechtspersoon is,
is hij verplicht opdrachtnemer schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging, zoals bijvoorbeeld naam en rechtsvorm.

3.Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat opdrachtnemer de wijziging(en) heeft bevestigd.

8. Duur en beëindiging van de overeenkomst

1.De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

2.In afwijking met lid 1 geldt dat overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd van de overeenkomst, stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode. Bij consumenten geldt dat na afloop van de overeenkomst de overeenkomst maandelijks opzegbaar is met inachtneming van één (1) maand.

3.Beëindiging van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van de opzegtermijn van drie (3) maanden.

4.Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

9. Intellectuele eigendomsrechten

1.Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde werk danwel materialen berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of diens licentiegevers.

2.Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht alsook de bevoegdheden die in de zin van de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend. Voor het overige zal opdrachtgever de diensten, programmatuur of andere materialen nimmer verveelvoudigen of openbaar maken.

3.Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de bij de overeenkomst geleverde diensten en materialen.

4.Het is opdrachtnemer toegestaan (technische) maatregelen te nemen, ter bescherming van de geleverde diensten en producten. Indien opdrachtnemer door middel van deze (technische) bescherming de diensten en producten heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5.Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer of diens licentiegevers.

10. Opschorting, (tijdelijke) afsluiting en ontbinding van de overeenkomst

1.Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst (tijdelijk) op te schorten, de diensten (tijdelijk) af te sluiten, dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien:

a.Opdrachtgever bij of na het sluiten van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt.

b.Opdrachtgever zijn verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, niet (volledig) nakomt;

c.Er sprake is van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering dan wel onder curatelestelling van opdrachtgever.

d.Het vermoeden bestaat dat opdrachtgever misbruik danwel onrechtmatig gebruik maakt van de dienst en/of aanvullende dienst en/of simkaart.

e.Opdrachtgever de door opdrachtnemer verlangde (aanvullende) zekerheid niet tijdig verstrekt.

f.Opdrachtgever aanwijzingen van opdrachtnemer betreffende het gebruik van de (aanvullende) dienst niet opvolgt.

2.In het geval dat opdrachtgever de overeenkomst heeft opgeschort of afgesloten op grond van het bepaalde in lid 1 kan opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever de opschorting/afsluiting van de overeenkomst ongedaan maken nadat opdrachtgever heeft voldaan aan de (eventueel) door opdrachtnemer te stellen opheffingsvoorwaarden en tegen betaling door opdrachtgever van opheffingskosten die worden begroot op € 75,- excl. BTW.

3.Ook zolang de overeenkomst op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is opgeschort/afgesloten, blijft opdrachtgever gehouden tot betaling van de (periodieke) kosten.

4.Indien de overeenkomst op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is ontbonden,
is opdrachtgever gehouden tot betaling van de (periodieke) kosten over de nog resterende contractduur die zou hebben gegolden indien de overeenkomst op rechtmatige wijze was opgezegd.

5.Opdrachtgever is gehouden de schade te vergoeden die opdrachtnemer door zijn toedoen heeft geleden en zal lijden.

11. (Tijdelijke) afsluiting

1.Wanneer één van de in het voorgaande artikel lid 1 genoemde gevallen zich voordoet zal opdrachtnemer de geleverde diensten (tijdelijk) afsluiten nadat hij opdrachtgever een redelijke termijn heeft gegeven om de betreffende tekortkoming te verhelpen danwel op te heffen. Als redelijke termijn geldt een periode van tenminste zeven (7) dagen nadat de verplichting had moeten worden nagekomen.

2.Opdrachtnemer zal niet zondermeer overgaan tot (tijdelijke) afsluiting. Opdrachtnemer zal dit middel enkel aanwendden in die gevallen waarin opdrachtgever één of meerdere verplichtingen, ondanks herinnering of waarschuwing, niet (tijdig) nakomt. Bij elke (tijdelijke) afsluiting is opdrachtgever opheffingskosten ad € 75,- verschuldigd aan opdrachtnemer alsmede vergoeding van de door opdrachtnemer geleden schade. Ook nadat de overeenkomst volledig wordt ontbonden blijven de opheffingskosten en schade onverminderd verschuldigd.

3.Nadat opdrachtgever zijn verplichtingen weer is nagekomen alsook de opheffingskosten ad € 75,- excl. BTW heeft voldaan zal opdrachtnemer op eerste verzoek van opdrachtgever de (tijdelijke) afsluiting opheffen.

4.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever leidt of zal leiden doordat de dienst (tijdelijk) is afgesloten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor enige aanspraak die hij mocht hebben nadat de geleverde dienst door tekortkoming van de opdrachtgever (tijdelijk) is afgesloten.

12.  Aansluitingen en (jaarlijkse) kosten

1.Het investeringsoverzicht van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per maand, kwartaal, jaar, aansluiting, verbruik, stuk en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Op voorhand wordt hiervan een offerte uitgebracht zodat duidelijk is welke kosten er worden berekend.

2.Alle kosten en investeringen zijn exclusief heffingen van overheidswege alsmede exclusief eventuele reis- en andere onkosten die ten behoeve van opdrachtgever worden gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

3.Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen tarieven eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld ten gevolge van maatregelen van nationale en/of Europese (overheids)organen, daaronder begrepen de Autoriteit Consument & Markt of ontwikkelingen in de markt. De gewijzigde tarieven treden veertien (14) dagen na bekendmaking op de website van opdrachtnemer of op een andere door opdrachtnemer te bepalen wijze in werking.

4.De periodiek variabele kosten, gesprekskosten en dataverbruik, zullen bij contractant in rekening worden gebracht op basis van de registratie van de gesprekken door Bel Business Centre. Voor de vaststelling van de verschuldigde kosten zijn de door Bel Business Centre geregistreerde gegevens beslissend, tenzij contractant aantoont dat deze gegevens onjuist zijn.

5.Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, zal opdrachtnemer opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

6.Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met investeringen die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de diensten op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

7.De investeringen zijn worden in enig jaar vastgesteld. Opdrachtgever kan bij afname van hetzelfde pakket in het jaar daarop geen rechten ontlenen aan eerdere prijsafspraken.

13. Betalingsvoorwaarden

1.Opdrachtgever dan wel de onderneming die de inschrijving namens hem verricht, is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

2.Tenzij anders vermeldt dient betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

3.Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum,
is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

4.In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de diensten ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

5.Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.In het geval opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van contractant niet opschorten.

14. Zekerheidstelling

1.             Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Opdrachtnemer zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, opdrachtgever via de dienst en/of aanvullende dienst gebruikt maakt van (content)diensten van derden waarvoor hoge bedragen verschuldigd zijn, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

15. Incassokosten

1.             Indien de opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet zal opdrachtnemer, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven aan Wolderwijd Juristen conform het bepaalde in de volgende twee (a, b) bepalingen.

a.Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Omdat opdrachtnemer een Btw-plichtige ondernemer is, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW.

De tarieven zijn als volgt:

Minimumtarief € 40,00

15% over eerste € 2.500,00

10% over volgende € 2.500,00

5% over volgende € 5.000,00

1% over de volgende € 190.000,00

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

b. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

16. Geheimhouding

1.Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.

2.Opdrachtnemer bewerkstelligt dat zijn werknemers en derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.

3.Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

17.  Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

1.Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst.

2.Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de verrichte diensten en daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen opdrachtnemer in de voorgaande zes maanden aan opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft met een maximum van € 25.000,- (excl. BTW).

3.Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de
door opdrachtnemer afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

4.Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

5.Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

6.De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) met betrekking tot integratie van hardware en/of software welke niet door opdrachtnemer en derde(n) uitvoerig zijn getest.

18.Storing en overmacht

1.Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.

2.Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte), (e) overheidsmaatregelen en (f) weersomstandigheden waaronder bliksem, vorst etc.

3.In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.

4.In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

5.Indien een overmacht situatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

19.  Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1.Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.

2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

20.  Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

1.Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2.Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.

3.De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.

4.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

5.Opdrachtnemer heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

6.Indien opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal opdrachtnemer de wijzigingen tijdig bekend maken. hij zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij  op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

7.Indien opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan opdrachtnemer te vermelden.

21.Aanvullende voorwaarden ‘Data Pack/Only’

1.Met Voice4mobile Data Pack en Data Only diensten/aanvullende diensten is het u niet toegestaan om:

a.Gebruik te maken van apparatuur waarbij meerdere laptop- of Pc-gebruikers gelijktijdig gebruik kunnen maken van dezelfde verbinding (mobiele routers).

b.Gebruik te maken van apparatuur waarbij de hoeveelheid te gebruiken (data)verkeer wordt begrensd (zgn. simbox constructies).

c.Gebruik te maken van apparatuur waarin meerdere mobiele randapparaten al dan niet gelijktijdig kunnen worden gebruikt via hetzelfde mobiele netwerk.

d.Gebruik te maken van apparatuur waarbij al niet gelijktijdig meerdere mobiele (internet) verbindingen over hetzelfde mobiele netwerk parallel kunnen worden geschakeld.

e.Een mail-, web-, game-, chat-, file- of andere serverdienst te draaien op de betreffende randapparatuur.

f.Alle dagen (van de maand) 24 uur per dag online te zijn met uw tablet, netbook, laptop, notebook of PC.

2.Door het gebruik van meerdere mobiele randapparaten kunnen netwerkproblemen ontstaan, waardoor de kwaliteit voor andere gebruikers niet wordt gewaarborgd.

3.Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van het mobiele internet of de aangesloten mobiele randapparaten, is de opdrachtgever verplicht gevolg te geven aan de door opdrachtnemer te geven voorschriften en de daaraan verbonden (financiële) gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is, kan opdrachtnemer eenzijdig de aansluiting, al dan niet met betrekking tot het (mobiele) internet, zo nodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

4.Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hoge kosten welke door verbruik buiten het maximaal toegestane, is veroorzaakt. Tevens heeft opdrachtnemer geen verplichting om u te informeren bij overmatig verbruik. De verplichting om uw verbruik te monitoren ligt derhalve bij opdrachtgever; om dit te realiseren adviseert opdrachtnemer de opdrachtgever om monitoringsprogramma’s van de door u gebruikte hardware te gebruiken of in Operator Online uw verbruik te monitoren.

22.Regulering internationale datagebruik

1.Volgens de afgevaardigde regulering vanuit de Europese regelgeving wordt dataverbruik, binnen en buiten, in de Europese Unie gemaximaliseerd tot €50,- per aansluiting tenzij de opdrachtgever expliciet heeft aangegeven om dit limiet niet te handhaven.

1.2De verantwoordelijkheid ten aanzien van de omgang door gebruikers met het proces ligt volledig bij de opdrachtgever.

1.3Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien een opdrachtgever onherroepelijk schade oploopt bij de uitoefening van de regelgeving.

Voice4mobile Blue propositie

1.Op de Voice4mobile Blue propositie zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Bij de aanbiedingsvorm geldt geen vaste limiet aan de te gebruiken hoeveelheid telecommunicatieverkeer, maar geldt dat dit gebruik redelijk dient te zijn. Als ‘niet-redelijk’ wordt in een dergelijk geval in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt (steeds rekening houdend met de aard van de aanbiedingsvorm):

a.Bij de aanbiedingsvormen gericht op het gebruik (in combinatie) met een mobiele telefoon: gebruik anders dan met een mobiele telefoon, zoals met een computer of als router.

b.Gebruik met meer dan één randapparaat tegelijkertijd (router).

c.Langdurig openstaan van verbindingen (babyfoon, gebruik als router), continue of vrijwel continue gebruik.

d.Gebruik voor commerciële doeleinden zoals doorverkoop van de dienst, dan wel het draaien van een mail-, web-, game-, chat-, file- of andere serverdienst op het betreffende randapparaat.

e.Gebruik voor andere dan persoonlijke of privé doeleinden, dan wel, bij aanbiedingsvormen die zijn gericht op zakelijk gebruik, gebruik voor ander dan regulier zakelijk gebruik.

f.Indien dit bij een aanbiedingsvorm is vermeld: gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van gemiddeld gebruik van andere vergelijkbare gebruikers.

2.Indien Opdrachtnemer constateert dat er sprake is van niet-redelijk gebruik van een dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de dienst al dan niet tijdelijk op te schorten, de gebruiksmogelijkheden of het kwaliteitsniveau van de dienst al dan niet tijdelijk te beperken (bijvoorbeeld door het beperken van de geleverde snelheid bij een datadienst), of – bij herhaald onredelijk gebruik – de overeenkomst voor de dienst te ontbinden. Op haar internetsite zal Opdrachtnemer nadere voorbeelden geven van niet redelijk gebruik, in combinatie met de maatregelen die bij het betreffende gebruik getroffen zullen worden.

24.Aanvullende voorwaarden hardware

1.Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.

2.Opdrachtgever is gehouden bij de levering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk, te controleren op gebreken.

3.De eigendom op de Hardware gaat over van de Opdrachtnemer (of haar leveranciers) naar de Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.

4.Opdrachtnemer staat na levering gedurende één (1) jaar na levering in voor de werking van de geleverde hardware conform de vooraf aan de opdrachtgever bekendgemaakte specificaties en is daarop door opdrachtgever aanspreekbaar.

5.Indien de fabrikanten van de geleverde hardware specifieke garantieregelingen kennen die langer zijn dan de door opdrachtnemer afgegeven garantie, dan behouden die hun geldigheid en blijft opdrachtnemer verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van hardware die valt onder die garantieregeling. Opdrachtnemer is hierbij afhankelijk van de garantiebepalingen van de fabrikant.

6.De garantie op hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de hardware door de opdrachtgever.

7.Indien opdrachtgever binnen de gestelde termijnen en regels gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal opdrachtnemer zich inspannen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de correcte ontvangst van de geretourneerde hardware, voor de reparatie of vervanging van de Hardware zorgen.

8.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of vervangen van hardware.

9.Indien opdrachtgever gebruikmaakt van deze garantieregeling, dan zal opdrachtgever de geleverde hardware en alle toebehoren zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan de opdrachtnemer retourneren.

10.Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor rekening van de opdrachtgever.


Algemene Voorwaarden Terello

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker, hierna te noemen: “Terello”, en een Wederpartij waarop Terello deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij anders overeengekomen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Terello, voor de uitvoering waarvan door Terello derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van Terello en haar directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Terello en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Prijzen

 1. Uitsluitend de prijzen die zijn vermeld op de website van Terello (www.terello.nl) zijn de geldende prijzen die Terello mag doorberekenen aan de Wederpartij. De prijsopgave per e-mail, vermeldt in ieder geval het reparatiebedrag en het totaalbedrag.
 2.  Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting.
 3. Reis-, parkeer- en materieelkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien een opdracht op basis van regie wordt uitgevoerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn. De daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Wederpartij worden doorberekend.
 5. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering/ levering van een gedeelte van het werk tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 6. Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering meer dan 3 maanden tijd zit en de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen na deze periode stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, mag Terello deze verhogingen aan de Wederpartij doorberekenen.
 7. Indien na onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website, dan wordt aan de wederpartij gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de wederpartij. Wanneer het reparatieformulier/website geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de wederpartij gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de wederpartij. De wederpartij kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Terello en betaalt dan alleen de onderzoekskosten.

Artikel 3. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Terello dat nodig acht, kan zij Wederpartij verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen, een termijnbetaling vast te leggen of een bankgarantie af te geven.
 3. Terello behoudt zich te allen tijde het recht voor om facturen van door Terello bij externe leveranciers op verzoek van Wederpartij aangeschafte zaken direct door te rekenen aan Wederpartij.
 4. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze rente is ook verschuldigd, indien door Terello is ingestemd met een langere kredietgeving dan welke geldt op grond van het voorgaande artikel.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Wederpartij, zijn de vorderingen van Terello op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Wederpartij dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Terello.
 7. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van Wederpartij te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, een en ander ongeacht het feit dat Wederpartij bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

Artikel 4. Invorderingskosten

 1. Is Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Wederpartij.
 2. Indien Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling van een geldsom, dan is hij na eerste aanmaning met een nadere termijn van 14 dagen, direct de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 3. In afwijking van 4.2 komen partijen overeen dat na ommekomst van voormelde termijn van 7 dagen minimaal een bedrag ad € 150,00 (incl. BTW) incassokosten in rekening mag worden gebracht.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Wederpartij.
 5. Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 5. Kwaliteit

 1. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is en wederpartij hiermee akkoord gaat, ruilonderdelen. Wanneer de wederpartij dat vooraf verzoekt, stelt Terello de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de wederpartij.
 2. Na reparatie ontvangt de wederpartij een bericht per e-mail met daarin de factuur van de reparatie als bijlage.

Artikel 6. Reclames

 1. Bij reparaties zijn de klachten en defecten die op het reparatieformulier zijn omschreven door de Wederpartij, bepalend voor de omvang van de herstelplicht. Terello is niet verplicht om onderzoek te doen naar verdere klachten dan de door Wederpartij opgegeven klachten.
 2. Eventuele fouten in het geleverde dient Wederpartij binnen acht (8) werkdagen aan Terello te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, is Terello op juiste wijze haar verbintenissen nagekomen. Wederpartij verliest alsdan haar rechten om te reclameren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties

 1. Terello is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van teruggave aan wederpartij.
 2. Terello geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van twaalf maanden op de reparatie. Deze garantie vervalt bij het openen van het toestel door wederpartij of derde na de reparatie uitgevoerd door Terello. Ook bij schade van buitenaf zoals valschade en vochtschade vervalt de garantie op de reparatie.
 3. Wanneer binnen twaalf maanden na reparatie van het toestel de klachten terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staan met de voorgaande reparatie, zal Terello het defect onder garantie proberen op te lossen.
 4. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 5. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de wederpartij doorgegeven, waarna de wederpartij dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
 6. Na hernieuwde reparatie gaat de garantieperiode van twaalf maanden opnieuw in.
 7. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
 8. Terello is niet aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Wederpartij ten aanzien van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Terello. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
 9. Terello is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Terello is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Terello is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien de Wederpartij tegen het advies van Terello in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

 Artikel 8. Overmacht

 1. Indien Terello door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Terello onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Terello kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Terello door haar toeleveranciers, stakingen, extreme weers- of verkeersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte van meer dan 50% van het personeel van Terello.
 3. Duurt de overmachtstoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 4. In geval van overmacht heeft de Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding.
 5. Terello zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) schade op de hoogte brengen.
 6. Voor zover Terello ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Terello gerechtigd om dat deel van de door haar geleverde prestaties in rekening te brengen.

Artikel 9. Verlies van Data

 1. Terello is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data opgetreden tijdens reparatie van het toestel van wederpartij. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up, voorafgaand aan de reparatie.

Artikel 10. Onderzoekskosten

 1. Wanneer wederpartij, om wat voor reden dan ook, besluit de reparatie voortijdig af te breken, en Terello is inmiddels gestart met de reparatie, zal Terello hiervoor veertig euro onderzoekkosten in rekening brengen.

Artikel 11. Waterschade

 1. Waterschade wordt door Terello nooit op locatie gerepareerd. Voor deze reparatie zal wederpartij het betreffende toestel aangetekend dienen te verzenden naar Terello.
 2. Tevens kan het voorkomen dat na alleen het onderzoek bij waterschade functieverbetering of -vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten. Terello kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Artikel 13. Niet betaalde producten/diensten

 1. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Terello aan de wederpartij de openstaande factuur nog niet voldaan is, zal Terello een incassobureau inschakelen waarvan de gemaakte kosten ook zullen worden verhaald op de wederpartij.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 2. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Terello. Terello blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Scroll Top